b.s.

(VI)

(V-VI)

(V-VI)

(VII-VIII)

G-001

G-012

G-013

G-002

G-003


(IX)

b.s.

b.s.

b.s.

(IX)

G-004

G-005

G-006

G-007

G-008


(IX)

(IX)

(II)

(II)

ASTIR

G-009

G-011

G-014

G-015

G-016


ASTIR

ASTIR

ASTIR

ASTIR (na owalu)

ASTIR (na owalu)

G-017

G-018

G-019

G-021

G-022


?

(V)

(V)

b.s.

G-023

G-020

G-024

G-010